• 045-33586907-8
 • info@ariana-food.ir

تولید محصولات ارگانیک 

توليد مواد‌غذایی ارگانيك در واقع نوعي سيستم مديريتی است كه در آن از كاربرد كودها، علف‌كش‌ها و حشره‌كش‌هاي سنتزي، ارگانيسم‌هاي دستكاري شده ژنتيكی، افزودنی‌های سنتزي جيره و داروهاي دامپزشكی اجتناب مي‌شود. جهت حفظ حاصلخيزي خاک و كنترل آفات، كشاورزي ارگانيك عمدتاً بر پايه كشت چرخشی محصول و استفاده از گياهان تثبيت‌كننده ازت، كودهاي حيوانی و واريته‌هاي گياهی مقاوم به آفت است. همانند مواد‌غذايی معمول، غذاهاي ارگانيك بايد از قوانين موجود در زمينه ايمنی مواد‌غذايی تبعيت کند، داراي برچسب ايمنی باشد و تحت ضوابط خاصی توليد شود.

تضمین کنترل کیفیت

از مهمترین وظایف این واحد مستند سازی خط مشی ها ، سیستم ها ، برنامه ها ، روشهای اجرایی دستورالعملهای آزمایشگاه می باشد .در همین راستا این واحد وظیفه اطلاع رسانی و آموزش بهره برداری بهینه از این مستندات به کارکنان ذیربط بر اجرایی کردن این سیستم در آزمایشگاه را نیز بر عهده دارد .بدیهی است کلیه این فعالیتها در جهت تامین کیفیت و ارتقا آن در بحث ارائه آزمونهای کنترلی می باشد.


حمل و نقل / بسته بندی

به طور معمول بیشتر بسته بندي هاي مواد غذایی درسه گروه یا بسته بندي اولیه ، ثانویه و ثالثیه قرار داده میشوند . اما در هر حال در مورد انواع مختلفی از مواد غذایی ، بسته بندیهاي معمولی و متعارف شرایط بهینه و مناسب براي نگهداري آن محصول را فراهم نیاورده و رویکردهاي دیگري در زمینه طراحی بسته بندي براي برخی از محصولات خاص مورد استفاده قرار میگیرند . این بسته بندیهاي خاص شامل پوشش ها و روکش هاي خوراکی ، بسته بندي هاي فعال و بسته بندي با اتمسفر تعدیل شده (MAP)  میباشند .

Custom

مشاوره رایگان

مشاوره رایگان مشاوره رایگان مشاوره رایگان مشاوره رایگان مشاوره رایگان مشاوره رایگان مشاوره رایگان 

 • مشاوره رایگان
 • مشاوره رایگان
 • مشاوره رایگان
 • مشاوره رایگان

ادامه...

 • از شرکت صنایع غذایی یک
  مشتری یک
  از شرکت صنایع غذایی یک
  “خدمات شما عالی است، امیدوارم که همیشه موفق و موید باشد تا بتوانید به مشتریان بیشتری کمک و راهنمایی داشته باشید...”
 • از شرکت صنایع غذایی دو
  مشتری دو
  از شرکت صنایع غذایی دو
  “خدمات شما عالی است، امیدوارم که همیشه موفق و موید باشد تا بتوانید به مشتریان بیشتری کمک و راهنمایی داشته باشید...”
 • شرکت صنایع غذایی سه
  مشتری سه
  شرکت صنایع غذایی سه
  “خدمات شما عالی است، امیدوارم که همیشه موفق و موید باشد تا بتوانید به مشتریان بیشتری کمک و راهنمایی داشته باشید...”

آخرین پروژه ها

 • پروژه یک
 • پروژه دو
  پروژه دو

   توضیح پروژه دو توضیح پروژه دو توضیح پروژه دو

 • پروژه سه
  پروژه سه

   توضیح پروژه سه توضیح پروژه سه توضیح پروژه سه

 • پروژه چهار
  پروژه چهار

   توضیح پروژه چهار توضیح پروژه چهار توضیح پروژه چهار

 • پروژه پنج
  پروژه پنج

   توضیح پروژه پنج توضیح پروژه پنج توضیح پروژه پنج

 • پروژه شش
  پروژه شش

  توضیح پروژه شش توضیح پروژه شش توضیح پروژه شش