bg-slide-11.jpg
bg-slide-12.jpg
Previous Next

تولید محصولات ارگانیک

organic icon

توليد مواد‌غذایی ارگانيك در واقع نوعي سيستم مديريتی است كه در آن از كاربرد كودها، علف‌كش‌ها و حشره‌كش‌هاي سنتزي، ارگانيسم‌هاي دستكاري شده ژنتيكی، افزودنی‌های سنتزي جيره و داروهاي دامپزشكی اجتناب مي‌شود. جهت حفظ حاصلخيزي خاک و كنترل آفات، كشاورزي ارگانيك عمدتاً بر پايه كشت چرخشی محصول و استفاده از گياهان تثبيت‌كننده ازت، كودهاي حيوانی و واريته‌هاي گياهی مقاوم به آفت است. همانند مواد‌غذايی معمول، غذاهاي ارگانيك بايد از قوانين موجود در زمينه ايمنی مواد‌غذايی تبعيت کند، داراي برچسب ايمنی باشد و تحت ضوابط خاصی توليد شود.

تضمین کنترل کیفیت

quality icon

از مهمترین وظایف این واحد مستند سازی خط مشی ها ، سیستم ها ، برنامه ها ، روشهای اجرایی دستورالعملهای آزمایشگاه می باشد .در همین راستا این واحد وظیفه اطلاع رسانی و آموزش بهره برداری بهینه از این مستندات به کارکنان ذیربط بر اجرایی کردن این سیستم در آزمایشگاه را نیز بر عهده دارد .بدیهی است کلیه این فعالیتها در جهت تامین کیفیت و ارتقا آن در بحث ارائه آزمونهای کنترلی می باشد.

حمل و نقل / بسته بندی

packing icon

به طور معمول بیشتر بسته بندي هاي مواد غذایی درسه گروه یا بسته بندي اولیه ، ثانویه و ثالثیه قرار داده میشوند . اما در هر حال در مورد انواع مختلفی از مواد غذایی ، بسته بندیهاي معمولی و متعارف شرایط بهینه و مناسب براي نگهداريآن محصول را فراهم نیاورده و رویکردهاي دیگري در زمینه طراحی بسته بندي براي برخی از محصولات خاص مورد استفاده قرار میگیرند . این بسته بندیهاي خاص شامل پوشش ها و روکش هاي خوراکی ، بسته بندي هاي فعال و بسته بندي با اتمسفر تعدیل شده (MAP) میباشند.

 • ویدیوی یک
  ویدیوی یک
 • ویدیوی دو
  ویدیوی دو
 • ویدیوی سه
  ویدیوی سه
 • ویدیوی چهار
  ویدیوی چهار
 • ویدیوی پنج
  ویدیوی پنج
 • ویدیوی شش
  ویدیوی شش
 • محصول ارگانیک یک
  محصول ارگانیک یک
 • محصول ارگانیک دو
  محصول ارگانیک دو
 • محصول ارگانیک سه
  محصول ارگانیک سه
 • محصول ارگانیک چهار
  محصول ارگانیک چهار
 • محصول ارگانیک پنج
  محصول ارگانیک پنج
 • محصول ارگانیک شش
  محصول ارگانیک شش
 • محصول ارگانیک هفت
  محصول ارگانیک هفت

آخرین خبرها

 • مطلب نمونه دو 1397-10-10 03:30:00

  واحد بازرگانی / فروش:واحد بازرگانی و فروش گروه صنایع غذائی آریانا براساس سیاستهای کلان مدیریت عامل و مسائل مربوط به ارتباطات برون...

  ادامه مطلب...

 • مطلب نمونه سه 1397-10-10 03:30:00

  واحد بازرگانی / فروش:واحد بازرگانی و فروش گروه صنایع غذائی آریانا براساس سیاستهای کلان مدیریت عامل و مسائل مربوط به ارتباطات برون...

  ادامه مطلب...

نظرات مشتریان

 • بیل گیتس
  بیل گیتس
 • جک ما
  جک ما
 • تام کروز
  تام کروز